۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
رشته های کارشناسی

در حال حاضر مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی گلرنگ، در مقطع کارشناسی رشته های درسی زیر را ارائه می نماید :

 
- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
 
 
 
 
 
 
 
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار:
 
 
 
 

 
 
- کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی:
 
 
 
 
 
 

- مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی:
 
 
 
 
 
 
- کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست در صنایع ( HSE )
 
 
 
 
 
 
 
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری: