۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
سرفصل دروس

سرفصل دروس در نیمسال مهر سال تحصیلی 1392

 

 

جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

 

 

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

 یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»1

2

32

-

32

-

 

2

یک درس از گروه درس 
« انقلاب اسلامی»2

2

32

-

32

-

 

3

یک درس از گروه درس 
« تاریخ تمدن اسلامی»3

2

32

-

32

-

 

4

تربیت بدنی 2

1

-

32

32

تربیت بدنی 1

 

5

یک درس از گروه درس 
« آشنایی با منابع اسلامی »4

2

32

-

32

-

جمع

9

128

32

160

-

 

 

1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل دروس (1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

2. گروه درس « ا نقلاب اسلامی » شامل دروس (1ـ انقلاب اسلامی ایران 2ـ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3ـ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است همچنین درس 4- آشنایی با دفاع مقدس مصوب جلسه  154 و 177 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

 

3. گروه درس « تاریخ تمدن اسلامی» شامل دروس ( 1ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3ـ تاریخ امامت) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

4 . گروه درس « آشنایی با منابع اسلامی » شامل دروس ( 1ـ تفسیر موضوعی قرآن 2ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 

 

جدول «گروه درس»

 

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مبانی نظری

اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد)

2

32

اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

2

32

انسان در اسلام

2

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

32

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

2

32

آشنایی با دفاع مقدس

2

32

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

32

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

32

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

32

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

تاریخ امامت

2

32

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

تفسیر موضوعی نهج ­البلاغه

2

32

 

 

جدول دروس مشترک رشته كارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

 

نام رشته

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

كارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

مهارت مشترک

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

2

مهارت مشترک

مدیریت منابع انسانی

2

مهارت مشترک

روانشناسی کار

2

 
 
 
 

جدول دروس رشته كارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترمی

 

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

شیوه اجرای درس

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

پایه

2

نظری آزمایشگاهی

آمار و کاربرد آن در حسابداری

پایه

2

نظری آزمایشگاهی

پژوهش عملیاتی 1

پایه

2

نظری آزمایشگاهی

برنامه ریزی توسعه

پایه

2

نظری آزمایشگاهی

مدیریت مالی پیشرفته

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

اصلی

2

نظری کارگاهی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

پژوهش عملیاتی 2

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

بازار پول و سرمایه

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

اخلاق حرفه ای در تجارت

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

روش تحقیق در حسابداری

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

حقوق بازرگانی پیشرفته

اصلی

2

نظری آزمایشگاهی

مدیریت كیفیت و بهره وری

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

تخصصی

3

نظری آزمایشگاهی

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

زبان تخصصی 1 (ویژه گرایش صنعتی)

تخصصی

2

نظری

حسابداری مدیریت هزینه

تخصصی

3

نظری آزمایشگاهی

زبان تخصصی 2 (ویژه گرایش صنعتی)

تخصصی

1

نظری

ارزیابی طرحهای اقتصادی

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

مدیریت تولید و عملیات

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

پژوهش عملیاتی 3

تخصصی

2

نظری آزمایشگاهی

پروژه (ویژه گرایش صنعتی)

تخصصی

1

نظری کارگاهی

 
 

 

جدول دروس رشته كارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی پودمانی

 

نام پودمان

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

شیوه اجرای درس

حسابداری پولی و مالی

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری پولی و مالی

برنامه ریزی توسعه

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری پولی و مالی

مدیریت مالی پیشرفته

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری پولی و مالی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری پولی و مالی

حقوق بازرگانی پیشرفته

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری عملیاتی

آمار و کاربرد آن در حسابداری

اجباری

2

نظری

حسابداری عملیاتی

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

اجباری

2

نظری کارگاهی

حسابداری عملیاتی

پژوهش عملیاتی 1

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری عملیاتی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری عملیاتی

اخلاق حرفه ای در تجارت

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

پژوهش عملیاتی 2

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

بازار پول و سرمایه

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

روش تحقیق در حسابداری

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

مدیریت كیفیت و بهره وری

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

اجباری

3

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

زبان تخصصی صنعتی 1

اجباری

2

نظری

حسابداری صنعتی پیشرفته 1

مدیریت تولید و عملیات

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

حسابداری مدیریت هزینه

اجباری

3

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

زبان تخصصی صنعتی 2

اجباری

1

نظری

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

ارزیابی طرحهای اقتصادی

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

پژوهش عملیاتی 3

اجباری

2

نظری آزمایشگاهی

حسابداری صنعتی پیشرفته 2

پروژه صنعتی

اجباری

1

پروژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1392/07/09 تاریخ:
14929 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.57 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس ایمیل شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیتی  
 
تهران – خیابان ولیعصر – پایینتر از زرتشت – کوچه امینی – پلاک ۱۸نقشه سایت|پیوندهای مرتبط|پرسش های متداول|پیشنهادات|ارتباط با ما|صفحه اصلی
 
 
کد پستی : 1415863539
تلفن : 1~88918350 - 88913209 - 88912208 - 88807200
فکس :  88910822

تعداد بازدیدکنندگان امروز 31
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 72
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 975795
تعداد کاربران حاضر 1
تعداد اعضای حاضر 0
    کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی گلرنگ می باشد

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گروه صنعتی گلرنگ،علمی کاربردی،دانشگاه گلرنگ،دانشگاه علمی کاربردی،مرکز علمی کاربردی،گلرنگ،پذیرش دانشجو،بدون کنکور،شهریه،تابستان،ترم،پودمان،کارشناسی،کاردانی،آموزش،آزمایشگاه،دعوت به همکاری،استخدام،دانش آموختگان،فارغ التحصیلان

Powered by DorsaPortal